Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter opisowy. Przedstawiana procedura nie stanowi oferty, nie jest przewidziana jako wyłączna i/lub najlepsza w zakresie tego typu leczenia, nie może zastąpić staranności, rozwagi i fachowej wiedzy osoby wykonującej zabieg ani wpływać na nią w tych względach w jakikolwiek sposób.

Mimo że niniejsze opracowanie jest aktualne na dzień wydania i uważa się je za wiarygodne, autor nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia, niedokładność, brak kompletności, błędy interpunkcyjne lub za zawarte w nim informacje.

Niniejszy materiał może zawierać niedokładności techniczne bądź błędy lub pominięcia typograficzne. Za wyjątkiem przypadków podlegających przepisom prawa, autor w szczególności:
a) nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki, szkody bądź szkodliwe konsekwencje, wszelkiego rodzaju i/lub natury, które mogłyby wynikać ze stosowania któregokolwiek urządzenia, systemu lub technologii opisanych w niniejszym materiale;
d) nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania, zaniechania i/lub błędów użytkowników/operatorów lub za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione lub spowodowane w wyniku korzystania z informacji opublikowanych gdziekolwiek w niniejszym opracowaniu;
c) nie ponosi odpowiedzialności z tytułu bezpośrednich lub pośrednich, szczególnych, przypadkowych, wynikowych lub domniemanych szkód, roszczeń, żądań lub działań prawnych, wynikających z zastosowania tego dokumentu i/lub informacji w nim zawartych.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie:

a) nie stanowią transakcji, oferty, ani też zobowiązania umownego wobec osób czytających lub korzystających z niniejszego opracowania;
b) mogą być, bez uprzedzenia i wedle wyłącznego i niepodważalnego uznania autora, usuwane, modyfikowane i/lub aktualizowane w dowolnym momencie.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią własność DEKA M.E.L.A. s.r.l.

Pobierz cały dokument

Rezerwuj
on-line